Oznámení o ochraně osobních údajů CLARIOS

Společnosti CLARIOS, LLC a jejím přidruženým společnostem (souhrnně CLARIOS, my, nás nebo naše) záleží na vašem soukromí a zavazují se chránit vaše osobní údaje v souladu s poctivými informačními postupy a platnými zákony o ochraně osobních údajů.


Části:


 1. Rozsah působnosti

 2. Identita správce údajů

 3. Kategorie osobních údajů

 4. Právní základy pro zpracování

 5. Účely zpracování

 6. Příjemci osobních údajů

 7. Mezinárodní transfery

 8. Uchovávání

 9. Ochrana osobních údajů

 10. Naše webové stránky

 11. Vaše práva

 12. Souhlas a odvolání souhlasu

 13. Jak uplatnit svá práva

 14. Stížnosti

 15. Automatizované rozhodování

 16. Jak nás kontaktovat

 17. Úřad pro ochranu osobních údajů

 18. Úpravy našeho oznámení o ochraně osobních údajů

 19. Místní dodatky pro některé země 1. Rozsah působnosti:


Toto oznámení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jak osobní údaje shromažďujeme a používáme. „Osobními údaji“ se rozumí jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Tedy osoby, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor, nebo na jeden či více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.


Osobní údaje shromažďujeme různými způsoby v rámci našich běžných obchodních činností online i offline. To například zahrnuje, když u nás zadáváte objednávky nebo nakupujete produkty či služby, uzavíráte smlouvy nebo s námi komunikujete, ucházíte se o volné pracovní místo ve společnosti Clarios nebo navštěvujete a používáte naše webové stránky. Osobní údaje získáváme také od našich zákazníků, abychom mohli poskytovat služby jejich jménem.


 1. Identita správce údajů:


Chcete-li zjistit, který subjekt (které subjekty) společnosti CLARIOS je odpovědný (jsou odpovědné) za zpracování vašich osobních údajů, můžete se obrátit na kontaktní osobu společnosti CLARIOS, nahlédnout do seznamu našich poboček na veřejných webových stránkách společnosti CLARIOS(www.CLARIOS.com) nebo kontaktovat naši kancelář pro ochranu osobních údajů(privacyoffice@clarios.com).


 1. Kategorie osobních údajů:


Osobní údaje, které můžeme shromažďovat a zpracovávat, zahrnují:


  • Kontaktní údaje, které nám umožňují s vámi komunikovat, jako je vaše jméno, pracovní pozice, věk a titul, uživatelské jméno, poštovní adresa, telefonní čísla, e-mailová adresa nebo jiné adresy, které nám umožňují zasílat vám zprávy, informace o společnosti a registrační údaje, které uvedete na našich webových stránkách.

  • Osobní údaje, které poskytujete, když se ucházíte o zaměstnání a/nebo se účastníte našich náborových procesů prostřednictvím našeho portálu pro podávání žádostí o zaměstnání, externích portálů, personálních konzultantů nebo přímé komunikace. Tyto údaje mohou zahrnovat kontaktní, demografické, komunikační, vzdělávací, profesní, pracovní údaje, údaje o sociálních médiích/internetových stránkách, síti/zařízeních, používání náborových systémů/interakcích, bezpečnostní údaje a údaje o vašich preferencích.

  • Informace o vztazích, které nám pomáhají s vámi obchodovat nebo vám poskytovat informace o produktech, jako jsou typy produktů a služeb, které by vás mohly zajímat, kontaktní a produktové preference, jazyky, bonita, marketingové preference a demografické údaje.

  • Transakční informace o tom, jak s námi komunikujete, včetně nákupů, dotazů, informací o zákaznickém účtu, informací o objednávkách a smlouvách, údajů o doručení, údajů shromážděných pro náš program elektronické záruky, fakturačních a finančních údajů, údajů o daních, historie transakcí a korespondence a informací o tom, jak používáte naše webové stránky a jak s nimi pracujete.

  • Informace o zabezpečení a dodržování pravidel, které nám pomáhají zabezpečit naše zájmy, včetně informací pro kontrolu konfliktů, prevenci podvodů a interní ověřování, jakož i informací nezbytných pro zabezpečení našich prostor, jako jsou obrazové záznamy.

  • Informace o chování, které nám a našim partnerům pomáhají vytvářet odvozené nebo předpokládané údaje týkající se vašeho chování a zájmů na základě vaší aktivity online a/nebo na sociálních sítích – nejčastěji jsou shromažďovány a seskupovány do „segmentů“ (např. může existovat segment pro muže ve věku do 25 let žijící v Londýně, kteří mají rádi sport) a často jsou spojeny s určitými prvky vašich technických údajů (viz níže)).

  • Technické informace o vašich systémech a zařízeních. Technické informace samy o sobě neidentifikují konkrétní osobu, ale mohou být použity k vaší nepřímé identifikaci. Naše servery automaticky zaznamenávají tyto informace, které mohou zahrnovat vaši adresu internetového protokolu („IP“), typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, nastavení časového pásma a umístění a datum a čas vašeho požadavku. Shromažďování vašich informací nám pomáhá zajistit správné fungování našich webových stránek a dalších služeb a podpořit naše úsilí o analýzu zákazníků. Tyto údaje jsou často shromažďovány pomocí souborů cookie a dalších technologií uvedených v části tohoto oznámení o ochraně osobních údajů nazvané Naše webové stránky a jsou s nimi spojeny.

  • Naše produkty mohou shromažďovat systémové informace a informace o událostech souvisejících s jejich nastavením, konfigurací a provozem, jakož i informace shromážděné našimi produkty při jejich běžném provozu, které mohou zahrnovat geolokační/GPS údaje. Povaha a rozsah informací shromažďovaných našimi produkty se liší v závislosti na typu a funkci produktu a typu služeb, pro které jsou v souladu s platnými zákony používány.


Upozorňujeme, že vedle osobních údajů, které shromažďujeme přímo od vás, můžeme některé z výše uvedených osobních údajů získat také ze zdrojů třetích stran a kombinovat osobní a neosobní údaje shromážděné online i offline.‑ Například obchodní partner nám může poskytnout vaše kontaktní údaje, pokud jste projevili zájem o konkrétní informace o našich produktech nebo službách nebo o typech produktů či služeb, které nabízíme. Vaše osobní údaje získáváme také od dalších třetích stran, jako jsou technické informace a informace o chování, které získáváme od našich marketingových/reklamních partnerů (např. Google), z veřejně dostupných zdrojů, od poskytovatelů služeb v oblasti vztahů s veřejností (např. Cision, viz https://gdpr.cision.com/gdpr) a od poskytovatelů dat nebo zprostředkovatelů.


 1. Právní základy pro zpracování:


U každého z účelů, pro které používáme vaše osobní údaje, jsme povinni zajistit, abychom pro takové použití měli „právní základ“. Nejčastěji se budeme spoléhat na jeden z následujících právních základů – který z nich se použije, závisí na příslušné činnosti zpracování, kterou provádíme:


  • Plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, nebo provedení požadovaných kroků před uzavřením této smlouvy (např. smlouvy o poskytování našich služeb/produktů).

  • Oprávněné zájmy společnosti CLARIOS, kterými jsou naše běžné obchodní činnosti.

  • Dodržování našich zákonných povinností podle platných právních předpisů.

  • Váš souhlas, pokud je vyžadován, a v rozsahu platných právních předpisů.

  • K ochraně životně důležitých zájmů osoby, pokud je to nutné, a v rozsahu platných právních předpisů.


Chcete-li být informováni o konkrétním právním základu, na který se při zpracování vašich osobních údajů pro určitý účel spoléháme, můžete se obrátit na kontaktní osobu ve společnosti CLARIOS nebo na naši kancelář pro ochranu osobních údajů (privacyoffice@clarios.com).


Co se stane, když neposkytnete potřebné osobní údaje? Vaše osobní údaje musíme za určitých okolností zpracovávat, abychom splnili naše zákonné povinnosti podle platných právních předpisů nebo abychom splnili podmínky smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli (nebo ji s vámi chceme uzavřít). Pokud nám na požádání neposkytnete potřebné osobní údaje, může se stát, že nebudeme moci plnit smlouvu, kterou jsme s vámi uzavřeli (nebo ji s vámi chceme uzavřít).


 1. Účely zpracování:


  • Poskytování informací o produktech, doporučování produktů a služeb, které by vás mohly zajímat, zasílání marketingových a reklamních zpráv, jako jsou zpravodaje, oznámení nebo speciální nabídky, nebo upozorňování na naše nadcházející akce či školení.

  • Vyřizování vašich objednávek produktů nebo služeb a souvisejících činností, jako je dodávka produktů a služeb, zákaznický servis, správa účtů a vyúčtování, podpora a školení, aktualizace produktů a oznámení týkající se bezpečnosti a poskytování dalších služeb souvisejících s vaším nákupem.

  • Správa našich smluvních závazků a vašeho trvalého vztahu s námi, včetně interakce s vámi, analýzy a zlepšování produktů a služeb, které nabízíme nebo nakupujeme, informování vás o našich produktech nebo službách, jakož i o speciálních nabídkách a propagačních akcích.

  • Přezkoumání údajů z vaší žádosti o zaměstnání s cílem posoudit, zda splňujete požadavky na potenciálního zaměstnance CLARIOS pro konkrétní pozici. Vaše osobní údaje uchazeče o zaměstnání můžeme použít pro účely (i) sledování interakcí s naším náborovým systémem; (ii) provádění, analýzy a zlepšování našeho procesu podávání žádostí a náboru, včetně posouzení vás a vaší žádosti a provádění prověrek zaměstnání, minulosti a referencí; (iii) navázání pracovního poměru nebo uzavření pracovní smlouvy s vámi; (iv) plnění našich právních a regulačních povinností a povinností v oblasti řízení společnosti; (v) vedení záznamů; a (vi) v případech, kdy to vyžadují nebo povolují příslušné právní předpisy. Pokud nám na základě svého souhlasu umožníte zpracovávat údaje z vaší žádosti o zaměstnání i pro budoucí pracovní pozice, budeme vaše údaje uchovávat v našem fondu talentů v souladu s platnými lhůtami pro uchovávání, abychom vás mohli zvážit i pro tyto pozice ve společnosti CLARIOS.

  • Zajištění bezpečnosti našich webových stránek, sítí a systémů a prostor a ochrana před podvody.

  • Správa našich každodenních obchodních potřeb, jako je zpracování plateb a správa finančních účtů, vývoj produktů, správa smluv, marketing a reklama, správa webových stránek a elektronické komunikace, správa společnosti, audit, výkaznictví, prevence podvodů a dodržování právních předpisů.‑


 1. Příjemci osobních údajů:


  • Třetí strany: Osobní údaje můžeme zpřístupnit prodejcům a poskytovatelům služeb třetích stran, kteří spolupracují se společností CLARIOS. Těmto prodejcům a poskytovatelům služeb poskytujeme osobní údaje pouze proto, abychom vám mohli poskytnout produkt nebo službu. To může zahrnovat sdílení vašich údajů se servisy a prodejci výrobků CLARIOS ve vašem regionu, aby mohli posoudit stáří a stav vašeho výrobku nebo ověřit vaši záruční reklamaci. Jakékoli zpracování těchto osobních údajů bude probíhat podle našich pokynů v souladu s původními účely. 

  • Podle požadavků zákona: Pokud to vyžaduje zákon, osobní údaje týkající se fyzických osob můžeme také zpřístupnit veřejným nebo soudním orgánům, pracovníkům orgánů činných v trestním řízení a agenturám, včetně agentur a soudů v zemích, kde jsou vaše údaje uloženy, což může být i mimo vaši domovskou zemi. Tyto informace můžeme v souladu se zákonem sdělit také třetím stranám (včetně právních poradců), pokud je to nezbytné pro určení, uplatnění nebo obhajobu právních nároků nebo pro jiné vymáhání našich práv, ochranu našeho majetku nebo práv, majetku či bezpečnosti jiných osob, nebo pokud je to nutné pro podporu externího auditu, dodržování předpisů a řízení společnosti. Osobní údaje můžeme také zveřejnit v případě nouze, která ohrožuje život, zdraví nebo bezpečnost jednotlivce.

  • Uchazeči o práci: Společnost CLARIOS může vaše osobní údaje uchazeče sdílet s (i) interními pracovníky, kteří potřebují znát tyto informace pro plnění svých povinností, včetně osob v našich týmech lidských zdrojů, financí a právních služeb a týmu (týmů) s pozicí (pozicemi), o kterou (které) se ucházíte; (ii) přidruženými společnostmi společnosti CLARIOS; a (iii) poskytovateli služeb společnosti CLARIOS, včetně poskytovatelů prověřování minulosti, personálních služeb a cloudových služeb.

  • Fúze a akvizice: V průběhu rozdělení společnosti, fúzí, akvizic, konkurzů, rozpuštění, reorganizací, likvidací nebo obecných obchodních transakcí či řízení může společnost CLARIOS vaše osobní údaje odkoupit nebo prodat, odebrat nebo převést, a to včetně vašeho jména nebo e-mailové adresy.

  • Přidružené společnosti: CLARIOS je globální skupina společností, která zahrnuje různé značky, pobočky a dceřiné společnosti v mnoha regionech světa. Tyto osobní údaje můžeme v souladu s tím také předávat a sdílet s přidruženými společnostmi CLARIOS podle platných právních předpisů.


 1. Mezinárodní transfery:


Třetí strany, dceřiné a přidružené společnosti, kterým mohou být vaše osobní údaje zpřístupněny, se mohou nacházet po celém světě, a proto mohou být informace zasílány do zemí, které mají jiné standardy ochrany osobních údajů než země vašeho bydliště, mimo jiné včetně USA, kde se nachází naše celosvětové ústředí a další společnosti skupiny.

V zájmu ochrany vašich osobních údajů předáváme údaje pouze do zemí, které poskytují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Pokud jsou údaje předávány do zemí bez odpovídající ochrany, pro zajištění ochrany vašich údajů použijeme dodatečná ochranná opatření. V případě přenosu osobních údajů z Evropského hospodářského prostoru (EHP) do třetích zemí obvykle zahrnujeme standardní smluvní doložky schválené Komisí EU, které chrání vaše osobní údaje. Pokud si přejete obdržet kopii těchto standardních smluvních doložek, můžete požádat svého obchodního zástupce společnosti CLARIOS nebo se obrátit na náš Úřad pro ochranu osobních údajů (privacyoffice@clarios.com). Okolnosti, za kterých můžeme vaše osobní údaje předat zahraničnímu příjemci, zahrnují:

Příjemce osobních údajů

Typ osobních údajů

Účel zpracování

Způsob zpracování

Kontaktní informace

Clarios, LLC (USA)

Jméno,

místo,

e-mailová adresa, datum narození,

certifikáty, pracovní zkušenosti, informace o vzdělání, fotografie uchazeče,

Zpracování žádostí o zaměstnání.

Vytvoření globálního fondu talentů společnosti.

Uložení informací o kandidátech do fondu talentů a umožnění společnosti získat osobní údaje z fondu talentů v případě potřeby náboru.


privacyoffice@clarios.com

Clarios, LLC (USA)

Jméno, název zaměstnavatele, pracovní pozice, kontaktní údaje (adresa, e-mail, telefon)

Správa a administrace údajů o přímých a nepřímých vztazích se zákazníky systému CLARIOS v centrálním nástroji.

Správa informací o produktech pro zákazníky, školení a marketingové kampaně.


Ukládání údajů o kontaktech přímých a nepřímých zákazníků do centrální databáze.

privacyoffice@clarios.com

Clarios, LLC (USA)

Jméno, kontaktní údaje (adresa, e-mail, telefon), údaje o baterii a vozidle

Správa a administrace údajů o vztazích mezi podniky a spotřebiteli v centrálním nástroji CLARIOS.

Správa informací o produktech zákazníků, údajů o elektronické záruce a marketingových kampaních.


Ukládání údajů o kontaktech zákazníků do centrální databáze.

privacyoffice@clarios.com


 1. Uchovávání:


Vaše osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, dokud to bude přiměřeně nutné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. Tato doba uchovávání obvykle trvá po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu, která je právně vyžadována nebo povolena platnými právními předpisy. Poté budou vaše údaje vymazány. Pokud je zpracování vašich údajů založeno na vašem souhlasu, budou vaše údaje vymazány také v případě odvolání vašeho souhlasu.


 1. Ochrana osobních údajů:

Bezpečnostní opatření pro ochranu osobních údajů: Používáme vhodná technická, fyzická a organizační opatření, která jsou přiměřeně navržena tak, aby chránila osobní údaje před náhodným nebo nezákonným zničením, ztrátou, změnou, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem a před jinými nezákonnými formami zpracování. Přístup k osobním údajům je omezen na oprávněné příjemce na základě potřeby znát informace. Udržujeme komplexní program zabezpečení informací, který je přiměřený rizikům spojeným se zpracováním. Program je průběžně upravován tak, aby zmírňoval provozní rizika a chránil osobní údaje s ohledem na průmyslově uznávané postupy. Při zpracování citlivých osobních údajů budeme rovněž používat zvýšená bezpečnostní opatření.


Jak chráníme osobní údaje, které zpracováváme jménem našich zákazníků (jako zpracovatel údajů): Osobní údaje v některých případech zpracováváme jménem našich zákazníků jako službu (v roli zpracovatele údajů). Tyto osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze podle pokynů zákazníka a nepoužíváme je ani nezveřejňujeme pro vlastní účely. Pro ochranu vašich údajů udržujeme kontroly zabezpečení informací a osobní údaje zveřejňujeme nebo předáváme pouze podle pokynů zákazníka nebo za účelem poskytnutí požadované služby. Pokud zákazník neurčí jinak, zacházíme s osobními údaji, které zpracováváme jménem našich zákazníků, v souladu s našimi závazky týkajícími se zveřejňování a předávání, jak je uvedeno v tomto oznámení.


Výše uvedená bezpečnostní opatření však nemohou zabránit všem ztrátám, zneužitím nebo změnám osobních údajů a neneseme odpovědnost za jakékoli škody nebo závazky související s takovými incidenty v maximálním rozsahu povoleném zákonem. Pokud to vyžaduje zákon, budeme vás informovat o jakékoli ztrátě, zneužití nebo změně osobních údajů, které se vás mohou týkat, abyste mohli podniknout příslušné kroky k řádné ochraně svých práv. Společnost CLARIOS také pravidelně přezkoumává své bezpečnostní postupy s ohledem na vhodné nové technologie a aktualizované metody.


 1. Naše webové stránky:


  • Soubory cookie, údaje o používání a podobné nástroje

Když navštívíte naše webové stránky nebo komunikujete prostřednictvím našich e-mailů, můžeme shromažďovat určité informace automatizovanými prostředky pomocí technologií, jako jsou soubory cookie, pixelové značky, nástroje pro analýzu prohlížeče, protokoly serveru a webové majáky. V mnoha případech jsou informace, které shromažďujeme pomocí souborů cookie a dalších nástrojů, použity neidentifikovatelným způsobem, bez odkazu na osobní údaje.


Soubory cookie jsou malé textové soubory, které webové stránky přenášejí při jejich návštěvě na pevný disk vašeho počítače nebo jiného zařízení prostřednictvím webového prohlížeče. Soubory cookie můžeme používat k zefektivnění přihlašování a používání webových stránek, k přizpůsobení svých preferencí při prohlížení a ke zlepšení funkčnosti našich webových stránek. Soubory cookie mohou být použity ke správě výkonu a ke shromažďování informací o tom, jak jsou naše webové stránky používány pro analytické účely. Mohou být také použity pro správu funkcí, což nám umožňuje zefektivnit návštěvu uživatele například zapamatováním jazykových preferencí, hesel a přihlašovacích údajů. Existují dva typy souborů cookie: Soubory cookie relace, které se z vašeho zařízení vymažou po opuštění webové stránky, a trvalé soubory cookie, které zůstávají ve vašem zařízení delší dobu nebo dokud je ručně nevymažete.


Abychom přizpůsobili a vylepšili váš online zážitek, můžeme používat soubory cookie Flash (známé také jako Local Stored Objects) a podobné technologie. Adobe Flash Player je aplikace, která umožňuje rychlý vývoj dynamického obsahu, například videoklipů a animací. Soubory cookie Flash používáme pro účely zabezpečení a k zapamatování nastavení a předvoleb podobně jako soubory cookie prohlížeče, ale spravují se prostřednictvím jiného rozhraní, než které poskytuje váš webový prohlížeč. Chcete-li spravovat soubory cookie Flash, navštivte webové stránky společnosti Adobe nebo www.adobe.com. Můžeme používat soubory cookie Flash nebo podobné technologie pro účely cílení na chování nebo pro zobrazování zájmově orientované reklamy.


Naše protokoly serveru mohou také shromažďovat informace o tom, jak uživatelé používají webové stránky (údaje o používání). Tyto údaje mohou zahrnovat název domény uživatele, jazyk, typ prohlížeče a operačního systému, poskytovatele internetových služeb, adresu internetového protokolu (IP), stránku nebo odkaz, který uživatele na webovou stránku nasměroval, webovou stránku, kterou jste navštívili předtím, než jste přišli na naši webovou stránku, a webovou stránku, kterou jste navštívili po opuštění naší webové stránky, a dobu strávenou na webové stránce. Údaje o používání můžeme sledovat a využívat k měření výkonu a aktivity webových stránek, ke zlepšování jejich designu a funkčnosti nebo k bezpečnostním účelům.


Na našich webových stránkách a v e-mailech můžeme také používat pixelové značky a webové majáky. Jedná se o malé grafické obrázky umístěné na webových stránkách nebo v našich e-mailech, které nám umožňují zjistit, zda jste provedli určitou akci. Jakmile navštívíte tyto stránky nebo otevřete e-mail nebo na něj kliknete, pixelové značky a webové majáky vygenerují oznámení o této akci. Tyto nástroje nám umožňují měřit odezvu na naše sdělení a zlepšovat naše webové stránky, sdělení a propagační akce.


V souladu s platnými právními předpisy našeho regionu budete naší platformou pro správu souhlasů požádáni o souhlas s určitými soubory cookie a podobnými technologiemi předtím, než je použijeme nebo nainstalujeme do vašeho počítače nebo jiného zařízení (přihlášení do služby), nebo vám bude nabídnuta možnost odmítnout tyto soubory cookie nebo služby (odhlášení ze služby), pokud nejsou nezbytné pro aktivaci základních funkcí našich služeb.


Některé webové prohlížeče (včetně některých mobilních webových prohlížečů) také umožňují nastavení blokování nebo upozornění na přijetí souboru cookie, odstranění souborů cookie nebo procházení našich webových stránek pomocí nastavení anonymního používání prohlížeče. Další informace o tom, jak upravit nebo změnit nastavení prohlížeče, naleznete v pokynech k prohlížeči nebo na obrazovce nápovědy. Pokud nesouhlasíte s používáním souborů cookie nebo podobných technologií, které ukládají informace do vašeho zařízení, odpovídajícím způsobem změňte nastavení svého prohlížeče. Vezměte prosím na vědomí, že pokud soubory cookie a další technologie ve svém webovém prohlížeči zakážete, budou některé funkce našich webových stránek a služeb deaktivovány a omezíte funkčnost, kterou vám můžeme při návštěvě našich stránek poskytnout.


  • Propojené stránky: Z našich webových stránek můžeme poskytovat odkazy na webové stránky třetích stran („odkazovaný web“). Každý odkazovaný web může mít vlastní podmínky používání a oznámení o ochraně osobních údajů a uživatelé se musejí se všemi těmito podmínkami seznámit a při používání odkazovaných webů je dodržovat. Neneseme zodpovědnost za zásady a postupy jakýchkoli odkazovaných stránek ani za další odkazy na nich obsažené. Tyto odkazy neznamenají, že podporujeme odkazované stránky nebo jakoukoli společnost či službu, a doporučujeme uživatelům, aby si před jejich použitím přečetli podmínky a upozornění těchto odkazovaných stránek. Mohli jste rovněž navštívit naše webové stránky prostřednictvím odkazu nebo reklamního banneru na jiné stránce. V takových případech mohou stránky, ze kterých byli odkázáni, shromažďovat informace od lidí, kteří na banner nebo odkaz kliknou. Můžete si také přečíst zásady ochrany osobních údajů na těchto stránkách, abyste zjistili, jak tyto informace shromažďují a používají.

  • Děti: Naše webové stránky nejsou určeny dětem a nepoužíváme je k vědomému získávání osobních údajů od dětí ani k prodeji. Pokud zjistíme, že osobní údaje poskytlo dítě prostřednictvím některé z našich webových stránek, odstraníme tyto údaje z našich systémů. Dospělí, kteří komunikují se společností CLARIOS, nesmějí poskytovat žádné informace o dětech.

  • Google Analytics: Na našich webových stránkách můžeme také používat službu Google Analytics ke shromažďování informací o vaší online aktivitě na našich webových stránkách, například o navštívených webových stránkách, odkazech, na které klikáte, a vyhledávání, které na našich webových stránkách provádíte. Tyto informace můžeme použít k sestavování zpráv a k vylepšování webových stránek. Soubory cookie shromažďují informace v anonymní podobě, včetně počtu návštěvníků webových stránek, odkud návštěvníci na stránky přišli a jaké stránky navštívili. Informace generované těmito soubory cookie a vaši aktuální IP adresu bude společnost Google přenášet prostřednictvím vašeho prohlížeče a ukládat na servery ve Spojených státech a dalších zemích. Společnost Google bude tyto informace používat naším jménem za účelem vyhodnocení vašeho používání našich webových stránek, jak je popsáno výše. IP adresa shromážděná prostřednictvím služby Google Analytics nebude spojena s žádnými dalšími údaji společnosti Google. Další informace o informacích shromažďovaných pomocí služby Google Analytics naleznete na adresehttp://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html. Tyto soubory cookie můžete zakázat výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči. V takovém případě se může stát, že nebudete moci využívat všechny funkce našich webových stránek. Můžete si stáhnout a nainstalovat doplněk prohlížeče pro odhlášení ze služby Google Analytics, který je k dispozici zde:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

  • Technologie remarketingu Google: Naše webové stránky mohou používat technologii remarketingu společnosti Google. Tato technologie umožňuje uživatelům, kteří již navštívili naše online služby a projevili o ně zájem, zobrazovat cílenou reklamu na webových stránkách partnerské sítě Google. Stejně tak lze oslovit uživatele, kteří jsou podobní návštěvníkům našich webových stránek. Informace vygenerované soubory cookie o používání webových stránek budou přeneseny a uloženy na serverech společnosti Google ve Spojených státech. Pokud je IP adresa přenesena, bude zkrácena o poslední 3 číslice. Pomocí souborů cookie lze analyzovat chování uživatele na webových stránkách a následně je využít k poskytování cílených doporučení produktů a reklamy na základě zájmů uživatele. Pokud si nepřejete dostávat žádnou cílenou reklamu, můžete používání souborů cookie pro tyto účely zakázat prostřednictvím společnosti Google na webových stránkách:https://www.google.com/settings/ads/. Uživatelé mohou také zakázat používání souborů cookie poskytovateli třetích stran na webových stránkách skupiny Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/choices/). Upozorňujeme, že společnost Google má vlastní zásady ochrany osobních údajů, které jsou na našich zásadách nezávislé. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za jejich zásady a postupy. Před použitím našich webových stránek si prosím přečtěte zásady ochrany osobních údajů společnosti Google (https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/).

  • Sledování konverzí na Facebooku: Naše webové stránky mohou využívat službu Conversion Tracking Pixel společnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, Spojené státy („Facebook“). Tento nástroj nám umožňuje sledovat akce uživatelů poté, co jsou kliknutím na reklamu na Facebooku přesměrováni na webové stránky poskytovatele. Jsme tak schopni zaznamenávat účinnost reklam na Facebooku pro statistické účely a průzkum trhu. Shromážděné údaje zůstávají anonymní. To znamená, že nemůžeme vidět osobní údaje jednotlivých uživatelů. Shromážděné údaje však ukládá a zpracovává společnost Facebook. Společnost Facebook může data propojit s vaším účtem na Facebooku a použít je pro své vlastní reklamní účely v souladu se zásadami používání dat společnosti Facebook, které naleznete pod tímto odkazem:https://www.facebook.com/about/privacy/. Nástroj pro sledování konverzí na Facebooku také umožňuje Facebooku a jeho partnerům zobrazovat reklamy na Facebooku i mimo něj. Pro tyto účely se do vašeho počítače navíc uloží soubory cookie. Souhlas mohou udělit pouze uživatelé starší 13 let. Pokud chcete své svolení odvolat, klikněte sem:https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/


 1. Vaše práva:


Za určitých okolností máte ze zákona právo:


  • Požádat o přístup ke svým osobním údajům. Můžete tak získat kopii osobních údajů, které o vás uchováváme, a zkontrolovat, zda je zpracováváme v souladu se zákonem.

  • Požádat o opravu osobních údajů, které o vás uchováváme. Můžete tak opravit neúplné nebo nepřesné informace, které o vás uchováváme.

  • Požádat o vymazání svých osobních údajů. Můžete nás tak požádat o vymazání nebo odstranění osobních údajů, pokud neexistuje žádný dobrý důvod pro jejich další zpracování. Máte také právo nás požádat o vymazání nebo odstranění vašich osobních údajů, pokud jste využili svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže).

  • Vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů. Máte toto právo, pokud se opíráme o naše oprávněné zájmy jako právní základ pro zpracování a pokud máte ve své konkrétní situaci důvod, který vás na tomto základě nutí vznést námitku proti zpracování. Máte také právo vznést námitku, pokud zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu.

  • Požádat o omezení zpracování svých osobních údajů. Můžete nás tak požádat o pozastavení zpracování vašich osobních údajů, například pokud chcete, abychom zjistili jejich přesnost nebo důvod jejich zpracování.

  • Požádat o přenos svých osobních údajů. Vaše osobní údaje poskytneme vám nebo vámi zvolené třetí straně ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Pamatujte, že toto právo se vztahuje pouze na automatizované informace, k jejichž použití jste nám původně udělili souhlas, nebo pokud jsme tyto informace použili k plnění smlouvy s vámi.


Podle kalifornského zákona o ochraně soukromí spotřebitelů (CCPA) mají obyvatelé Kalifornie určitá práva týkající se osobních údajů, které jsme o nich shromáždili. Pokud jste obyvatelem Kalifornie, můžete s určitými výjimkami a omezeními uplatňovat následující práva týkající se vašich osobních údajů:


  • Právo na přístup k osobním údajům, které jsme o vás shromáždili, a na informace o tom, jak tyto údaje shromažďujeme, za jakým účelem je shromažďujeme a jakým stranám jsme je mohli poskytnout;

  • Právo na vymazání osobních údajů, které jsme od vás shromáždili;

  • Právo odmítnout prodej vašich osobních údajů.


Máte také právo na to, aby s vámi nebylo zacházeno diskriminačně při výkonu příslušných práv na ochranu soukromí, která vám přiznává zákon CCPA.


 1. Souhlas a odvolání souhlasu:


Poskytnutím osobních údajů naší společnosti berete na vědomí a souhlasíte se shromažďováním, zpracováním, mezinárodním přenosem a používáním těchto údajů, jak je uvedeno v tomto oznámení o ochraně osobních údajů. Pokud to vyžadují platné právní předpisy, vyžádáme si váš výslovný souhlas.


Vždy můžete bezplatně vznést námitku proti použití vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo odvolat jakýkoli dříve udělený souhlas pro konkrétní účel, a to kliknutím na příslušné odkazy na našich webových stránkách, podle pokynů uvedených v e-mailu nebo kontaktováním naší kanceláře pro ochranu osobních údajů na adrese privacyoffice@clarios.com.


 1. Jak uplatnit svá práva:


Pokud chcete uplatnit některé z výše uvedených práv, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu privacyoffice@clarios.com.


Za přístup k vašim osobním údajům (nebo za uplatnění jakéhokoli jiného práva) obvykle nemusíte hradit žádný poplatek. Můžeme účtovat přiměřený poplatek, pokud je vaše žádost zjevně neopodstatněná, opakovaná nebo nadměrná, nebo můžeme za těchto okolností odmítnout vyhovět vaší žádosti s výjimkou případů, kdy se jedná o Odvolání souhlasu (viz výše).


Možná si od vás budeme muset vyžádat konkrétní informace, které nám pomohou potvrdit vaši totožnost a zajistit vaše právo na přístup k vašim osobním údajům (nebo uplatnit jiná vaše práva). Jedná se o bezpečnostní opatření, které má zajistit, aby osobní údaje nebyly zpřístupněny osobě, která nemá právo je získat. Abychom urychlili naši odpověď, můžeme vás také kontaktovat a požádat vás o další informace týkající se vaší žádosti.


Na všechny oprávněné žádosti se snažíme odpovědět do jednoho měsíce. Někdy nám to může trvat déle než měsíc, pokud je vaše žádost obzvláště složitá nebo jste podali víc žádostí. V takovém případě vás na to upozorníme a budeme vás dále informovat.


 1. Stížnosti:


Pokud chcete podat stížnost týkající se tohoto oznámení o ochraně osobních údajů nebo našich postupů v souvislosti s vašimi osobními údaji, kontaktujte nás e-mailem privacyoffice@clarios.com. Všechny stížnosti budou vyhodnoceny a odpověď bude zaslána co nejdříve.


Pokud se domníváte, že vaše stížnost nebyla dostatečně vyřešena, upozorňujeme, že se můžete obrátit na místní orgán dozoru nad ochranou údajů.


 1. Automatizované rozhodování:


Vezměte prosím na vědomí, že v současné době o vás neprovádíme žádná rozhodnutí založená výhradně na automatizovaném zpracování (což je pojem, který zahrnuje techniky profilování), která by pro vás měla právní (nebo podobně významné) důsledky.


Společnost CLARIOS respektuje vaše zákonná práva týkající se automatizovaného rozhodování. Pokud se tedy začneme podílet na takových automatizovaných rozhodovacích procesech, budeme vás o tom informovat a toto oznámení o ochraně osobních údajů odpovídajícím způsobem aktualizujeme.


 1. Jak nás kontaktovat:


Pokud s námi chcete komunikovat ohledně ochrany osobních údajů nebo máte dotazy, připomínky či stížnosti, obraťte se na naši kancelář pro ochranu osobních údajů prostřednictvím e-mailu privacyoffice@clarios.com.


 1. Úřad pro ochranu osobních údajů

Vzhledem k celosvětovému působení společnosti CLARIOS v mnoha zemích a jurisdikcích vám zde nemůžeme poskytnout kontakt na konkrétní úřad. Pokud potřebujete kontaktní údaje příslušného orgánu pro ochranu osobních údajů, který má na starosti vaše dotazy nebo obavy, kontaktujte nás (viz část výše).

 

 1. Úpravy našeho oznámení o ochraně osobních údajů:


Vyhrazujeme si právo toto oznámení o ochraně osobních údajů kdykoli změnit, upravit a aktualizovat. Pravidelně se ujišťujte, že jste se seznámili s nejaktuálnějším oznámením.


 1. Místní dodatky pro některé země:


Toto oznámení o ochraně osobních údajů jsme připravili, abychom vám vysvětlili, kdo jsme, jak shromažďujeme a spravujeme vaše údaje a jaké máte možnosti volby ohledně toho, jak vaše údaje používáme. Pokud to vyžadují platné právní předpisy, mohou se na ně vztahovat další zvláštní práva. V souladu s tím jsme rozšířili oznámení o ochraně osobních údajů o specifické informace pro určité země a/nebo služby, pokud to vyžadují platné místní zákony. Tato doplňující oznámení naleznete v odkazech na místní dodatky na stránce o ochraně osobních údajů na našich webových stránkách.


 

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je účinné od: 1. srpna 2023